Verzending en betaling

Betalingsvoorwaarden

  • J Denissen Computer & Telecom zal voor het door Wederpartij verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Wederpartij. Middels automatische incasso, waarvoor Wederpartij J Denissen Computer & Telecom dient te machtigen, wordt het gefactureerde bedrag binnen enkele dagen van het opgegeven bankrekeningnummer afgeschreven.
  • Wederpartij gaat akkoord met de standaard elektronische facturatie door J Denissen Computer & Telecom. Wederpartij heeft het recht om tegen een vergoeding van EUR 2,50 per factuur deze facturen per post te ontvangen.
  • J Denissen Computer & Telecom heeft het recht gedurende de Overeenkomst voor het reeds uitgevoerde werk tussentijds een factuur te sturen aan Wederpartij.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen is wederpartij aan J Denissen Computer & Telecom vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de Wederpartij vermeerderd met B.T.W., met een minimum van euro 250,= en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
  • Buiten de hoofdsommen ter zake van Diensten en leveranties van Zaken, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is J Denissen Computer & Telecom gerechtigd jegens de Wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.
  • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Wederpartij wordt gelegd, Wederpartij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  • In bovenstaande gevallen heeft J Denissen Computer & Telecom voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beĆ«indigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Wederpartij die hierdoor mocht ontstaan.
  • Indien er wordt gefactureerd aan een derde partij, op verzoek van Wederpartij, ontslaat dit Wederpartij op generlei wijze van de plichten die op hem rusten.